MedWatch

Hospital åbner testmiljø for medico- og rehabvirksomheder

Et nyt innovationslab på hospitalet i Hillerød giver iværksættere, virksomheder og startups mulighed for at udvikle og teste bud på fremtidens sundhedsløsninger. Medicoindustrien hilser initiativet velkommen, men har sine betænkeligheder.

Et nyt innovationslaboratorium, der får navnet Nordic Health Lab, slår til sommer dørene op for virksomheder, startups og iværksættere, der i samarbejde med vidensinstitutioner og offentlige aktører skal skabe fremtidens sundhedsløsninger. | Foto: Ritzau Scanpix/Peter Vintergaard.

Den globale efterspørgsel efter sundhedsløsninger er enorm, og alt peger i retning af, at efterspørgslen vil stige yderligere i de kommende år i takt med at verdens befolkning bliver ældre, og antallet af mennesker, som lider af kroniske lidelser og livsstilssygdomme, vokser.

Fremtidens sundhedsløsninger udvikles uden for de grænser, som kendes i dag, og det kræver nytænkning og nye samarbejdsformer.

Det mener man på Nordsjællands Hospital, der med støtte fra Industriens Fond og Hillerød Kommune derfor nu bringer et nyt tiltag på banen, som skal komme udfordringerne i møde og gøre Danmark til én af de stærkeste testnationer for udvikling af digitale og teknologiske løsninger i sundhedssektoren.

Det fortæller Henrik Schødts, vicedirektør for Nordsjællands Hospital med ansvar for innovation, og projektdirektør for Nyt Nordsjællands Hospital, til MedWatch.

Vi giver virksomhederne unikke rammer for at udvikle, teste og demonstrere fremtidens sundhedsløsninger.

Henrik Schødts, vicedirektør for Nordsjællands Hospital med ansvar for innovation

”Der er behov for en ny testarena, hvor vidensinstitutioner og offentlige aktører kan udvikle, teste og fremvise next practice-sundhedsløsninger. Et forum, hvor både startups og etablerede virksomheder på sundhedsområdet kan arbejde sammen, og hvor samarbejdet med det offentlige sundhedsvæsen gøres mere smidigt end det er i dag,” siger han.

Til formålet offentliggør Henrik Schødts og hospitalet i dag nyheden om, at et nyt innovationslaboratorium, der får navnet Nordic Health Lab, til sommer slår dørene op for interesserede virksomheder, startups og iværksættere, der i tæt samarbejde med vidensinstitutioner og offentlige aktører skal skabe fremtidens sundhedsløsninger.

Enestående timing

Det nye laboratorium etableres på det eksisterende Nordsjællands Hospital i Hillerød og er støttet med 8,9 mio. kr. fra Industriens Fond henover tre år. Det kommer indledningsvist til at have 30-35 pladser, som interesserede virksomheder, startups og iværksættere i de kommende måneder kan søge om, indtil Nordic Health Lab officielt slår dørene op til sommer – formodentlig omkring 1. juni.

I det nye innovation-lab får de adgang til udvalgte sensor-, realtime og kliniske data såvel som fysiske test- og demonstrationsfaciliteter i form af alt fra kommunale plejeboliger, det eksisterende Nordsjællands Hospital til det kommende, der åbner i 2022.

”Vi ved, at efterspørgslen efter nye sundhedsløsninger, der skaber mere kvalitet for færre penge bliver stadig større. Men såvel udvikling som implementering af nye løsninger hæmmes af en begrænset adgang til at afprøve og demonstrere nye løsninger i praksis,” mener Henrik Schødts.

Med Nordic Living Lab bliver der skabt en struktureret ramme og arena, hvor virksomhederne får bedre adgang til at indgå i en dialog med borgere, patienter og sundhedsfagligt personale, og hvor der gives en mulighed for at udvikle og teste løsninger med henblik på kommercialisering, lyder det.

”Ambitionen med Nordic Health Lab er blandt andet at bidrage til at sikre Danmarks førerposition som life science-nation, så vi kan skabe og udvikle nye virksomheder, der imødekommer sundhedsløsninger og sundhedsbehov, vi endnu ikke kender,” siger Henrik Schødts.

Brancheforening glæder sig, men har sine bekymringer

Hos brancheforeningen for medico-selskaber, Medicoindustrien, hilser man initiativet velkomment, om end det ikke sker uden forbehold.

”Medicoindustrien vil altid hilse det velkomment, at de offentlige sundhedsvæsener etablerer solide rammevilkår for innovation og innovationssamarbejde med industrien. Derfor lyder det spændende, at der i tilknytning til supersygehuset i Hillerød etableres et innovationslaboratorium,” siger Peter Huntley, adm. direktør Medicoindustrien, til MedWatch.

Der kan stilles spørgsmål til proportionaliteten mellem den offentlige investering i denne aktivitet og det vækst- og innovationsbidrag, der er kommet ud af det.

Peter Huntley, adm. direktør Medicoindustrien

”Vi har dog også betænkeligheder, som tager udgangspunkt i de mange andre og tidligere forsøg på at få innovationslaboratorier til reelt at bidrage til innovationsfremme. Disse andre og tidligere initiativer har sat sig relativt få spor i industrien,” fortsætter han.

Der kan derfor stilles spørgsmål til proportionaliteten mellem den offentlige investering i denne aktivitet og det vækst- og innovationsbidrag, der er kommet ud af det, lyder det.

”Derfor er det helt afgørende, at dette nye initiativ tager afsæt i både de gode og mindre gode erfaringer fra de andre og tidligere forsøg. På det grundlag bør projektet opstille nogle meget klare og realistiske resultatmål for laboratoriet,” mener Peter Huntley.

Kriterier for succes

Og det lader da også til at være tilfældet. I hvert fald er Henrik Schødts ikke sen til at påpege, hvad der skal til, førend han vil betegne Nordic Health Lab som værende en succes.

”I mine øjne er Nordic Health Lab en succes, når der kontinuerligt udvikles nye sundhedsløsninger, som kan komme patienterne, sundhedsvæsnet og virksomhederne til gavn,” siger Henrik Schødts.

Det forudsætter, at der bliver skabt et tættere samarbejde mellem private virksomheder og det offentlige sundhedsvæsen, og det handler om at skabe et bedre fundament for offentlig-privat samarbejde, som kan føre til vækst, jobskabelse og bedre behandlingsmuligheder, mener han.

”Det er klart, at der vil være mindre succeser løbende i forbindelse med, at de forskellige projekter vil tage form i Nordic Health Lab,” siger Henrik Schødts.

”Men det er ambitionen at skabe en international rollemodel for, hvordan fremtidens sundhedsløsninger kan udvikles og testes, og hvordan vi kan gentænke sundhedsvæsnet, som vi kender det i dag,” tilføjer han.

Vand på møllen for danske life science selskaber

Ifølge Henrik Schødts vil det kommende Nordic Health Lab være en unik mulighed for danske life science virksomheder for at teste og demonstrere deres bud på fremtidens sundhedsløsninger i et hidtil uset setup, hvor de kan teste i ”real-life settings”.

Nordic Health Lab adskiller sig nemlig fra andre living labs ved at bringe iværksættere, virksomheder og vidensinstitutioner helt tæt på det kliniske testmiljø på hospitalerne, kommunens sundhedsinstitutioner, og borgeren/patienterne.

Desuden vil det nye hospital i kraft af sin arkitektur og organisering skabe en enestående platform for udvikling og show case nye former for sundhedsløsninger, lyder det.

”Danske life science-virksomheder får her en testarena, hvor de får adgang til viden, data – naturligvis under strenge datasikkerhedshensyn – kliniske testfaciliteter, netværk og samarbejdspartnere. Med Nordic Health Lab får de også en branding -og markedsføringsplatform, som kan være en katalysator for vækst, jobskabelse og eksport,” siger Henrik Schødts.

For ham er det er hidtil uset, at virksomhederne får så tæt adgang til sundhedspersonalet og testfaciliteterne på et hospital og i kommunen.

Og når man tager muligheden i betragtning – at Nordic Health Lab er en integreret del af et større udviklingsprojekt over de kommende år, hvor der skal opføres et nyt akuthospital på en bar mark og udvikles en helt ny bydel, Favrholm, synes Henrik Schødts, at man står meget stærkt.

”De to udviklingsprojekter vil skabe en massiv efterspørgsel efter nye innovative sundløsninger, og virksomheder der engagerer sig i Nordic Health Lab vil få en unik mulighed for at tage del i netop denne udvikling,” vurderer Henrik Schødts.

”Vi giver virksomhederne unikke rammer for at udvikle, teste og demonstrere fremtidens sundhedsløsninger, samtidig med at vi giver dem et fysisk sted, hvor vi sammen kan skabe et netværk og et fundament for offentlig-privat samarbejde. Det er ikke før set,” fortsætter han.

Skal søge om medlemskab

Danske life science-virksomheder, der ønsker én af de 35 pladser skal ansøge om at komme ind i Nordic Health Lab, der etableres som en forening, og som vil få sin egen selvstændige bestyrelse med et opdrag om at sætte den strategiske retning for udviklingen af Nordic Health Lab.

Præcist hvordan man som virksomhed i praksis kommer til at afprøve sin teknologi vil afhænge af det konkrete projekt, lyder det.

”Der bliver etableret et sekretariat for Nordic Health Lab, som skal hjælpe virksomhederne med at designe konkrete udviklingsprojekter og sikre en smidig og effektiv dialog med relevante ressourcepersoner på hospitalet og i kommunen,” forklarer Henrik Schødts.

Virksomheder, der har en idé til et konkret udviklings- eller demonstrationsprojekt, vil derfor blot skulle tage fat i sekretariatet, som derefter vil tage en indledende dialog omkring muligheder og udfordringer.

”Herefter faciliteres kontakt til de relevante ressourcepersoner med henblik på en nærmere dialog omkring de specifikke rammer for udviklings- eller demonstrationsprojektet,” siger Henrik Schødts.

Win-win situation

Et konkret, fiktivt eksempel, der illustrerer, hvordan Nordic Health Lab fremover skal understøtte forløb, kunne ifølge Henrik Schødts være en virksomhed, der har udviklet en sundhedsløsning, som gennem anvendelse af moderne sensorteknologi gør det muligt at holde øje med, om ældre medicinske patienter tager deres medicin på de rette tidspunkter og i de rette mængder.

”Virksomheden har nu behov for at teste deres løsning i praksis og tager derefter kontakt til Nordic Health Lab. Baseret på en indledende dialog med sekretariatet etableres kontakt til to lokale plejehjem med henblik på at teste løsningen i praksis,” fortæller Henrik Schødts.

Virksomheden indgår herefter en aftale med såvel plejehjem og hjemmets beboere om installation og afprøvning af løsningen over en periode og er igennem forsøgsperioden løbende i dialog med borgere og personale med henblik på at vurdere og om nødvendigt tilpasse løsningen.

”Efter forsøgsperiodens ophør står virksomheden med konkret dokumentation for løsningens værdi, mens plejehjemmet og sundsvæsenet mere generelt står med ny indsigt og viden om mulighederne for at fremme compliance blandt ældre medicinske patienter. Det er en win win-situation,” siger Henrik Schødts.

”Endeligt kan Nordic Health Lab også hjælpe til med at etablere kontakt til partnervirksomheder, kunder og investorer, der kan hjælpe med at skalere løsningerne kommercielt,” tilføjer han.

Fundraising og finansiering nødvendig for fortsat drift

Industriens Fond støtter som nævnt med 8,9 mio. kr. henover tre år, og der bliver plads til 30-35 pladser i Nordic Health Lab. I nogles ører vil det måske ikke lyde af så meget.

Så hvordan vurderer Henrik Schødts selv de økonomiske rammevilkår? Rækker de til noget som helst?

”Støtten fra Industriens Fond er en rigtig god start og afgørende for at tilvejebringe det nødvendige fundament for at sætte strøm til initiativet,” siger Henrik Schødts.

Udvikling og afprøvning af nye sundhedsløsninger er imidlertid meget ressourcekrævende, og støtten fra Industriens Fond vil derfor kun dække en begrænset del af de samlede udviklingsomkostninger, lyder det.

”Det er derfor et selvstændigt mål, at Nordic Health Lab løbende skal sikre fundraising og finansiering i forbindelse med udvikling af nye aktiviteter og opbygning af living lab’et. Det kan for eksempel være fra virksomheder og andre udviklingspartnere med interesse for udvikling og afprøvning af innovative sundhedsløsninger,” siger Henrik Schødts.

Han fortæller, at han i forbindelse med udviklingen af projektet har været i dialog med en lang række aktører, der har vist interesse for projektet, og at det er forventningen, at Nordic Health Lab i løbet af de næste år vil tiltrække både nationale og udenlandske investorer, så initiativet løbende udvikles og volumen forøges.

Brian Mikkelsen roser offentligt-privat samarbejde om nyt testcenter

Derfor støtter filantropiske Industriens Fond det nye Nordic Health Lab 

Mere fra MedWatch

Her er de vigtigste nyheder fra MedWatch i uge 21

Et udbrud af abekopper giver travlhed hos Bavarian Nordic, der har opjusteret forventningerne til året efter stort salg. Og så har to markante danskere forladt deres stillinger hos Pfizer og Ascendis. Gik du glip af noget?

Analytikere ser købere til GN men tvivler på et salg

Med en lav værdiansættelse, en høj strukturel værdi og ingen dominerende aktionærer giver det god mening, hvis internationale kapitalfonde og industrielle spillere lige nu lurer på at købe høre- og lydkoncernen GN Store Nord, mener to analytikere, men om det reelt kommer til at ske, tvivler de dog på.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

MedWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier