MedWatch

Regeringen præsenterer life science-plan med 36 initiativer

Regeringen har fredag morgen præsenteret en vækstplan for life science-industrien, der blandt andet sætter fokus på en styrket Lægemiddelstyrelse, adgang til kvalificeret arbejdskraft og mere klinisk forskning til Danmark.

Foto: PR

Danske life science-virksomheder får fredag morgen en håndsrækning fra regeringen, der har præsenteret et vækstudspil fokuseret på industrien.

Udspillet bygger videre på det generelle udspil med erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november, og tilføjer desuden en række forslag fra det såkaldte Vækstteam for life science, der med Kåre Schultz i spidsen afleverede 17 anbefalinger i foråret 2017.

"Det går godt for dansk life science, men den internationale konkurrence er benhård. Det bliver sværere for især nye life science virksomheder at komme ind på markedet. Med vækstplanen reducerer vi derfor nogle af de væsentlige barrierer for virksomhederne og styrker iværksætter- og aktiekulturen. Flere startups og digital omstilling skal styrke vækstlaget inden for life science, så Danmark og danske virksomheder også i fremtiden kan være digitale og teknologiske frontløber," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i en pressemeddelelse.

I alt indeholder vækstudspillet 36 konkrete forslag samt oprettelsen af en fokuseret life science-enhed i Erhvervsministeriet, der blandt andet skal sikre en effektiv implementering af vækstplanen og bidrage til gennemførelsen af initiativerne.

Initiativerne er:

Forskning og udvikling

1. Øget skattefradrag for forskning og udvikling (FoU)

 • Fradraget for private virksomheders udgifter til forskning og udvikling hæves fra de nuværende 100 pct. til 101,5 pct. i 2018 og i 2019, 103 pct. i 2020, 105 pct. i 2021 til 2022, 108 pct. i perioden 2023 til 2025 og 110 pct. fra 2026

2. Udmøntning af flere midler i forskningsreserven til relevante områder for life science

 • 108,4 mio. kr. til FORSK2025-temaet Bedre Sundhed
 • 237 mio. kr. til FORSK2025-temaet Nye Teknologiske Muligheder
 • 34,5 mio. kr. til et internationalt førende forskningsmiljø tilknyttet European Spallation Source, der især inden for områderne materialeteknologi og life science forventes at tiltrække virksomheder og forskere til Øresundsregionen

3. Styrkelse af excellent forskning

 • Regeringen vil etablere en Nobelpagt med offentlige og private fonde. Som centralt initiativ i pagten vil regeringen arbejde for at kunne etablere få særlige nobelpriscentre med ambitiøse økonomiske rammer og en lang tidshorisont til at kunne skabe forskningsresultater

4. Bedre muligheder for fremtidens topforskere

 • Serviceeftersyn af universiteternes karriereveje ud i life science-industrien
 • Regeringen udvider i 2018 forskertalentprogrammet Sapere Aude Forskningsleder for at styrke finansieringsmulighederne for talentfulde yngre forskere på adjunkt- og lektorniveau
 • Regeringen vil etablere et nationalt ERC-støtteprogram i 2018, der skal øge talentfulde yngre forskeres muligheder for at få bevillinger fra European Research Council (ERC)

5. Servicetjek af life science-forskning på de offentlige institutioner

 • Regeringen vil i 2018 påbegynde et servicetjek af investeringerne i life science-forskningen på de offentlige institutioner herunder resultater og effekter

Mere klinisk forskning til Danmark

6. Etablering af national organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark

 • Organisationen vil gøre det lettere for virksomheder og forskere at rekruttere patienter og identificere egnede hospitalsafdelinger i Danmark til både kliniske forsøg af lægemidler og afprøvning af medicinsk udstyr
 • Organisationen vil bygge videre på de to nuværende initiativer Én indgang og NEXT og fremadrettet udbygge de kliniske forskningscentre på hospitalerne med henblik på at gennemføre fase I-IV forsøg
 • Organisationen vil koordinere med Invest in Denmark og Healthcare DENMARK om den internationale markedsføring

7. Gebyrlettelser for kommercielle virksomheder i forbindelse med kliniske forsøg

 • Kommercielle sponsorer fritages for for alle gebyrer i forbindelse med fase I-forsøg

8. Servicetjek af tilknytningsreglerne for offentlig-privat samarbejde i sundhedsvæsnet

 • Skal sikre, at det er attraktivt både for ansatte i sundhedsvæsenet og for virksomheder at indgå i et offentlig-privat samarbejde
 • Udgangspunktet for den fremtidige regulering er, at den fortsat skal understøtte, at sundhedspersoner og virksomheder får et højt fagligt udbytte af samarbejdet

En stærkere Lægemiddelstyrelse

9. Øget dansk indflydelse i det europæiske HMA-lægemiddelnetværk og styrkelse af lægemiddelsikkerhed

 • Styrelsen skal indtage en toneangivende rolle i det europæiske lægemiddelnetværk

10. Styrkelse af Lægemiddelstyrelsens engagement i European Medicines Agency (EMA)

 • Den faglige oprustning af Lægemiddelstyrelsen, der blev igangsat i forbindelse med det danske EMA-kandidatur, fortsættes. Det vedrører en faglig oprustning i forhold til ufinansierede EMA-opgaver, som Storbritannien tidligere har løftet en betragtelig del af

11. Øget dialog med life science industrien i Fagligt Forum

 • Lægemiddelstyrelsen vil fortsat afholde dialogmøderne Fagligt Forum med invitation af repræsentanter fra blandt andet life science industrien

12. Forsøgsordning for indførsel af risikodeling i medicintilskudssystemet

 • Forsøgsordning med to udvalgte lægemidler, der har fået afvist generelt klausuleret tilskud af frygt for brug uden for den definerede målgruppe
 • Hvis salget af lægemidlet overstiger skønnet af målgruppen, skal virksomheden tilbagebetale det offentliges merudgifter til tilskud.
 • Forsøgsordningen evalueres i 2021.

13. Foretræde for Medicintilskudsnævnet

 • Virksomheder får fra 2018 mulighed for at få foretræde hos Medicintilskudsnævnet i forbindelse med vurderingen af deres ansøgning

14. Fremme grundlag for etablering af bemyndigede organer i Danmark og gode regulatoriske rammer for medicoindustrien

 • En analyse skal i 2018 undersøge behovet og mulighederne for at etablere bemyndigede organer i Danmark. Analysen vil omfatte organisatoriske muligheder, identificere kompetencebehov og gevinster for både samfund og erhvervsliv
 • Forenkling af registreringen af små og mellemstore virksomheder, som ønsker at blive bemyndiget organ i Danmark

15. Videnskabelig rådgivning i Lægemiddelstyrelsen

 • Styrelsen skal fra 2018 kunne tilbyde den videnskabelige rådgivning, som andre lægemiddelagenturer i Europa (blandt andet Sverige og Holland) yder virksomhederne vedrørende blandt andet studiedesign af lægemiddelafprøvning og valg af analysemetode for dataanalyse.

16. Analysere muligheder for, at Lægemiddelstyrelsen kan yde regulatorisk vejledning for medicinsk udstyr

 • Ved udgangen af 2018 tages stilling til, om et eventuelt koncept for regulatorisk vejledning for medicinsk udstyr kan implementeres i Lægemiddelstyrelsen

17. Lægemiddelstyrelsens overtagelse af opgaven med udsendelse af orienteringsbreve til sundhedspersoner (DHPC) fra virksomheder

 • Mod en mindre gebyrstigning vil Lægemiddelstyrelsen fremover udsende såkaldt Direct Professional Communication (DHPC) fra medicinalvirksomheder til sundhedspersoner
 • Virksomhederne vil opnå væsentlige direkte og indirekte økonomiske besparelser og administrative lettelser

Bedre adgang til arbejdskraft

18. Teknologipagt med deltagelse af life science-industrien

 • Skal styrke befolkningens kompetencer inden for STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
 • Skal få flere til at interessere sig for STEM
 • Skal få flere til at uddanne sig inden for STEM
 • Skal få flere til at arbejde i jobs, hvor STEM-kompetencer er efterspurgte

19. Udvidelse af forskerskatteordningen

 • Forskerskatteordningen kan fremover udnyttes i syv år mod tidligere fem
 • Udvidelsen finansieres ved at forhøje bruttoskatteprocenten fra 26 pct. til 27 pct.

20. Evaluering af dimensioneringsmodellen for videregående uddannelser

 • Regeringen vil tage stilling til, om der skal ske ændringer i dimensioneringsmodellen, der styrer optaget på videregående uddannelser ved at begrænse optaget på uddannelser med høj ledighed blandt nyuddannede.

21. Life science erhvervet repræsenteres i Sundhedsstyrelsens Prognose- og Dimensioneringsudvalg

 • Skal skabe et bedre samarbejde mellem de centrale sundhedsmyndigheder, de regionale driftsherrer og life science-industrien i forhold til den lægelige videreuddannelse.
 • Et tættere samarbejde understøtter, at der også tages højde for life science-erhvervets efterspørgsel efter læger.

Flere startups og digital omstilling

22. Undersøge muligheder for at øge investeringerne i life science eventuelt via ny fond

 • Vækstfonden vil undersøge muligheden for i samarbejde med private investorer og vidensaktører at etablere en life science fond, der skal foretage investeringer i videnstunge og kapitalintensive virksomheder

23. Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier

 • Forhøjer grænsen for, hvor stor en andel af medarbejderes løn, der kan udbetales som medarbejderaktier til aktieindkomstbeskatning fra 10 pct. til 20 pct. af lønnen for alle virksomheder.
 • En særlig ordning målrettet nye, mindre virksomheder, der får mulighed for at tilbyde op til 50 pct. af lønnen som medarbejderaktier til aktieindkomstbeskatning.

24. Indførsel af investorfradrag

 • Skal fremme risikovillig kapital til unoterede små og mellemstore virksomheder og derved styrke iværksætterkulturen.
 • Ordningen forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar 2019

25. Agil erhvervsrettet regulering

 • Virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller, der skaber værdi for både virksomhederne og for samfundet, skal styrkes
 • Fra 1. juli 2018 skal det være obligatorisk for myndigheder at vurdere, om erhvervsrettet regulering understøtter virksomhedernes muligheder for at anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller
 • Det tværgående samarbejde mellem myndigheder styrkes ved oprettelse af én indgang for nye forretningsmodeller, så det er let og ligetil for virksomheder at henvende sig og få svar, hvis de er i tvivl om gældende regler.
 • Der gennemføres på relevante områder løbende digitale tjek af, om eksisterende erhvervsregulering er tidssvarende i forhold til nabolandes regulering.

26. Digital Hub Denmark – partnerskab for digital vækst

 • Partnerskabet skal igangsætte tiltag, der styrker Danmark som et internationalt konkurrencedygtigt vækstmiljø inden for kunstig intelligens, Big Data og Internet of Things

27. Styrket aktiekultur i Danmark

 • Vækstfonden vil arbejde på at skabe et mere velfungerende, dansk børsmarked for små og mellemstore virksomheder.
 • I tæt samarbejde med private investorer vil Vækstfonden tilbyde at være cornerstoneinvestor og garant i forbindelse med børsnoteringerne i København.

28. Styrket teknologioverførsel fra universiteterne

 • Processerne for overførsel af viden og teknologi til særligt iværksættere og mindre virksomheder skal smidiggøres, og aftalevilkårene for teknologioverførsel skal forenkles og om muligt standardiseres.
 • Regeringen vil nedsætte et udvalg, der på tværs af fagområder skal undersøge mulighederne for at etablere mere dækkende meriteringsstrukturer for de danske forskere, som kan fremme både forskning, undervisning, videndeling (som for eksempel etablering af spin-out-virksomheder) og specialisering blandt forskerne.
 • Danmarks Innovationsfond evalueres i 2018

29. Enkel og effektiv klynge- og innovationsindsats inden for life science

 • Regeringen vil forenkle erhvervsfremmesystemet, så det bliver nemmere og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomheder
 • De regionale klynger inden for sundheds- og velfærdsteknologi har indledt drøftelser om muligheden for at samles i én national organisering med stærke regionale hubs
 • Regeringen vil i 2018 komme med et udspil til en sammenhængende reform af hele erhvervsfremmeindsatsen.

30. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning på de videregående life science uddannelser

 • Fonden for Entreprenørskab foretager en kortlægning af udbredelsen af undervisning i innovation og entreprenørskab på de danske life science-uddannelser

Målrettet internationaliseringsindsats

31. Styrket internationalt myndighedssamarbejde til fremme af dansk eksport

 • Der etableres seks stillinger i Sundheds- og Ældreministeriet fra 2018 for at sikre den nødvendige kapacitet til at opbygge og fastholde fagligt funderede samarbejdsrelationer med udenlandske sundhedsmyndigheder

32. Styrkelse af sundhedsfaglig ekspertise i Udenrigsministeriet på eftertragtede markeder til at sikre øget markedsadgang og eksport

 • To stillinger som sundhedssektoreksperter oprettes fra 2018 i Udenrigsministeret
 • En delestilling mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Udenrigsministeriet skal sikrer sammenhæng med eksportfremmeindsats

33. Øget indsats for tiltrækning af videnstunge life science-investeringer til Danmark

 • Life science-indsatsen i Invest in Denmark styrkes med ansættelse af en projektleder fra 2018

34. Etablering af eksportforum for life science

 • Der etableres et eksportforum for life science i regi af Udenrigsministeriet med deltagelse af Sundheds- og Ældreministeriet, Erhvervsministeriet samt repræsentanter for life science og sundhedserhvervet
 • Forummet skal sikre en øget dialog med erhvervet om deres behov og prioriteter i forhold til eksportfremstød, konkrete strategiske eksportindsatser og myndighedssamarbejde, ligesom det skal skabe gode rammer for at udvikle eksportfremmende ideer til konkrete eksportprojekter.
 • Forummet vil mødes ca. tre gange årligt med start i 2018

35. Styrkelse af Healthcare DENMARK med fokus på life science

 • Skal markedsføre Danmark som førende life science-nation
 • Regeringen vil derfor fortsat støtte op om indsatsen med at tiltrække internationale kongresser inden for life science igennem MeetDenmark.

36. Etablering af et nyt innovationscenter i Boston

 • Skal gøre det nemmere for danske virksomheder samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner at få adgang til relevante private og offentlige institutioner i og omkring Boston, der er hjemsted for et af verdens stærkeste life science-miljøer.

Mere fra MedWatch

Her er de vigtigste nyheder fra MedWatch i uge 39

Et konsortium står til at overtage Ferrosan Medical Devices, der kan være klar til en børsnotering inden for en femårig tidshorisont. Derudover fortsætter kampen om medarbejderne i branchen, mens Novo Nordisk har indgået en ny aftale. Gik du glip af noget?

Læs også

Seneste nyt

MedWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier